این روزها دلم اصرار دارد
فریاد بزند؛اما . . .
من جلوی دهانش را می گیرم،وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن

صدایش ندارد!!!
این روزها من . . .خدای سکوت شده ام؛
خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا،خط خطی نشود . . .!!!