دنیای من

پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠

اى امان بخش آنکس که امانى ندارد

کلمات کليدي :ترنم سحر، عشق من تنهایی، رامین خلیلی، ramin khalili

یَا عِمَادَ مَنْ لا عِمَادَ لَهُ یَا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ یَا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ یَا حِرْزَ مَنْ لا

حِرْزَ لَهُ یَا غِیَاثَ مَنْ لا غِیَاثَ لَهُ یَا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لَهُ یَا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ یَا مُعِینَ مَنْ

لا مُعِینَ لَهُ یَا أَنِیسَ مَنْ لا أَنِیسَ لَهُ یَا أَمَانَ مَنْ لا أَمَانَ لَهُ


(28) اى پشتیبان کسى که پشتیبان ندارد اى پشتوانه آن کس که پشتوانه

ندارد اى ذخیره آن کس که ذخیره ندارد اى پناه آن کس که پناهى ندارد اى

فریادرس آنکس که فریادرس ندارد اى افتخار آن کس که مایه افتخارى ندارد اى

عزت آنکس که عزتى ندارد اى کمک آنکس که کمکى ندارد اى همدم آنکس

که همدمى ندارد اى امان بخش آنکس که امانى ندارد ( جوشن کبیر )