دنیای من

شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢

مهسا!!!!!!!! مه سا!!!!

کلمات کليدي :زیباترین وبلاگ دنیا، رامین خلیلی، عاشق، محبوب ی من

دوستی را که چشم انتخاب کند ، ممکن است محبوب دل نشود ولی آن را که دل انتخاب کند ، بی گمان نور چشم خواهد شد